Uznesenia nepodpísané

 

V obci Cerovo od ustanovujúceho zastupiteľstva konaného 27.12.2010 nie sú v platnosti žiadne nové uznesenia. Z ustanovujúceho zastupiteľstva uznesenia, ktoré poslanci prijali starosta obce nepodpísal v zákonnej lehote 10 dní, čím sa stali neplatnými. Uznesenia z ďalšieho zastupiteľstva konaného na žiadosť poslancov vo februári (22.2.2011)neboli doteraz zverejnené, čiže opäť vlastne nie sú platné, lebo starosta ich mal do 10 dní od konania zastupiteľstva podpísať, aby nadobudli právoplatnosť a mali byť zverejnené. V praxi to znamená, že nie sú funkčné komisie OcÚ, obec ide na rozpočtové provizórium, celkovo je blokovaná činnosť obce.

Prvé uznesenia v Cerove sú v platnosti

 

Ako sa po hontiansky hovorí, "naveľa" predsa len starosta po viacerých apeláciách poslancov a občanov uznesenia podpísal, dokonca aj zverejnil vyvesením v priestoroch viacúčelovej spoločenskej miestnosti vedľa pošty. Poslanci a komisie teda môžu robiť. A aj robia. Cerovo má aktivných občanov, ktorí sa zaujímajú o verejné dianie a budúcnosť obce. Majú úprimný interes o záchranu Základnej školy, veď školstvo v Cerove má 200 ročnú tradíciu a treba tiež pomôcť pani riaditeľke, ktorá je vo svojej funkcii relatívne krátko a dopadla na ňu ťarcha nakopených problémov jej predchodcov. Zástupcovia ekonomickej komisie a komisie pre vzdelávanie absolvovali dnes rokovanie s vicežupanom BBSK za účelom nájdenia riešení v záujme záchrany školy. Stretnutie bolo plodné s perspektívou pozitívnych riešení pre udržanie školy v našej obci.

Miroslava Hanuliaková

Pomaly, ale predsa posun ku konštruktívnym riešeniam

 

Situácia v rámci Európy, Slovenska a aj našej obce nie je jednoduchá. V podmienkach malej komunity, akou je naša obec, by sme sa mali sústrediť na konštruktívne aktivity. Deštrukcia, uprednostňovanie osobných a mocenských záujmov typu: "Taký sa ešte nenarodil, čo by v Cerove bol mocnejší".... vyhrážanie sa občanom stratou zamestnania, nadúvanie "ramien" s odkazom na zásluhy predkov, drzosť - ponižovanie ľudí, ktorí za svoju prácu majú byť ohodnotení mzdou, ktorá im prináleží, malomyselnosť, klamstvo a pretvárka nemajú v našej obci miesto, lebo veľmi rýchlo sú odhalené a aj zamietnuté ako veľmi primitívne pohnútky. Ak sa niekto cíti byť dotknutý týmito slovami, nech sa nad sebou zamyslí. Skutočná autorita nespočíva v hroziacom "zdvihnutom ukazováku", "nadutých ramenách" a "zvýšenom hlase"!.Skutočná prirodzená autorita sa zakladá na úplne iných princípoch -  dobrých a nezištných zámeroch v konštruktívnom duchu v prospech celej obce. V tomto duchu boli realizované stretnutia s vicežupanom a aj prednostom Krajského školského úradu na pomoc našej ZŠ. Bude potrebné do konca júna podať žiadosť na riešenie havarijného stavu kotolne ZŠ so všetkými zákonom určenými prílohami. Poslanci, ako aj niektorí členovia komisií v tomto vyvinuli enormné úsilie v prospech obce . Bez nároku na odmenu, na vlastné náklady, čerpaním dovolenky a náhradného voľna, (+ k tomu vlastnou dopravou + komunikačnými zdrojmi - telefonáty, internet atď.) urobili kus užitočnej práce v prospech obce. Teraz je rad na tých, ktorí sú platení z obecného rozpočtu, ktorí to majú priamo v pracovnej náplni, za svoj pracovný výkon dostávajú plat,  ktorí majú platené auto a pohonné hmoty a všetko ostatné z obecných peňazí. Uvidíme ako budú pružní a či si dostoja svojho sľubu daného občanom vo voľbách. Veľmi rýchlo zbadáme, či vedú našu obec do tmy alebo k svetlému zajtrajšku. Už na najbližšom zastupiteľstve 24.6. sa ukáže ako bude pokračovať vývoj v našej dedine - či bude stredisková alebo okrajová.