Nové obzory

             V meruôsmom a merudeviatom (1848-1849) roku  určite až sem zaleteli chýry  o revolučnom dianí. Tiež o tom, čo v Honte robia  „ divný Jankovia „  - Janko Kráľ a Ján Rotarides, ktorí po celej stolici  burcovali ľud, a nakoniec boli zaistení a uväznení, ba im hrozil i trest smrti.

                 Cez toto i nasledovné obdobie  stúpalo národné povedomie  a snaha o sociálnu spravodlivosť. Revolučné pohyby  1848 –49,  ale aj národné uvedomenie  a úsilie  okolo Memoranda  a založenia Matice slovenskej  v 50-70 rokoch 19. storočia nachádzali ohlas.

Ujímala  sa výraznejšie aj slovenčina. Prostredníctvom  kňazov a učiteľov - zvlášť rodiny Zochovcov ,  sa Cerovčania v druhej  polovici 19.storčia  nemálo dozvedeli o celoslovenskom  dianí. Tešili sa z úspechov  a cítili žiaľ pri ťažkostiach a prehrách.

                    Málo známou je skutočnosť, že na Čabradskom panstve , asi štyri kilometre od Cerova , v lokalite  Pod dubovým dielom  Koháryovci zriadili sklennú hutu. Vznikla už v 18.storočí a v roku 1874 po vyhorení zanikla. Pôsobili v nej desiatky robotníkov, odborníkov, ale aj povozníkov. Aj cerovskí robotníci – povozníci  vozili drevo, tiež vyrobené sklo až do Budy  a Pešte. Surovín bolo dosť, produkcia  mala dobrú úroveň. Bolo to v prospech  celého regiónu.

                    V roku 1848-49 zamietli poddanstvo i telesné tresty. Pravda, aj v novom období sa chudobní dostávali do  ťažkostí, zadlžovali sa,  no v prvom rade sa formovali nové vzťahy.

                     Komasácia znamená sceľovanie pozemkov, ktoré sú rozptýlené v chotári obce  do kompletného pozemkového fondu  so zámerom lepšieho hospodárenia a lepšieho využívania tejto pôdy. Sceľovala sa  najmä statkárska pôda  a oddeľovala sa od urbárskej. Urbársky patent z roku  1853 sledoval prechod z feudálneho vlastníctva  na  kapitalistický spôsob vlastníctva pôdy. Išlo o zásadný zlom v živote spoločnosti.

                     V polovici 19. storočia sa obyvateľstvo  delilo na štyri  právne a majetkové kategórie. Šľachtici a  zemani  dostávali práva  od panovníkov. Do múzea v Turčianskom sv. Martine  uložili armáles – právo pre rod Stimelovcov s podpisom cisára

Rudolfa II. Bola to diferencovaná kategória. Až na rodinu Cesnakovcov  nešlo o zámožných zemanov. Mali volebné právo, neplatili dane, mýta, niektoré iné poplatky, ktoré zaťažovali sedliaka. Ich sláva sa v II. polovici  19. storočia vytrácala. Samozrejme, stále si zakladali na honore a požadovali, aby boli takto uznávaní a aby boli aj oslovovaní ako urodzení páni.

                     Význam zemanov sa v nedávnej dobe podceňoval,  často ale držali národné a iné hodnoty, ktoré šľachta odmietala, a na ktoré iné vrstvy nemali. Väčšinu obyvateľov tvorili  urbárialisti, ktorí boli kedysi poddanými  a usadili sa na pánskej pôde, vykonávali pre nich roboty  a iné služby a povinnosti. Na najnižšej priečky boli želiari. Títo nemali pôdu , ani dom, boli iba sluhami.

                      Pre život obyvateľov mala veľký význam a dosah komasácia v rokoch 1853-1855. Bol to dôsledok revolučnej vlny 1848–49. Chotár Cerova bol rozdelený na dve  časti

a to okolo vlastného sídla  a za Litavou. Súčasne na skupiny, horný, dolný a zemiansky. Z čiastky pri sídle dostal každý urbarialista svoj podiel v šiestich parcelách, potom každá domácnosť mala  záhumnie, tri konopiská a pôdu za dolinou. Najmenší podiel  bol 2,5 katastrálnych jutár. Aj pasienky a les boli rozdelené  pre urbarialistov. Neveľká výmera bola vyčlenená i pre želiarov ( pasienky a les). Pri komasácii sa vyšlo  v ústrety šľachte a zemanom. Podstatné bolo, že sedliakom bolo odmerané to , čo mali pod urbárom. Čo si však v priebehu času z panského odkrojili, to museli odkúpiť. Pôda , ktorá sa obrábala spoločne  viacerými rodinami, alebo nebola obrábaná, ostala feudálom, ktorí ju potom predávali. Cerovčanom ponúkli túto pôdu  pôvodne za 14 tisíc šajnov, ale oni ponuku odmietli, čo bolo chybou a pôda sa tak dostala do rúk bohatých gazdov. Majetok zemanov, ktorí na ňom hospodárili  pred komasáciou im ostal aj po rokoch 1853-55. Pri komasácii sa udiali rôzne prehmaty úplatkami, niektorí  získali takto lepšie pozície.

              Pri komasácii bolo  v Cerove takéto zloženie : šľachtici  25 subjektov ( medzi nimi  i panovnícky rod Coburgovský, biskup Stummer a i.), kurialisti 22 subjektov, urbarialisti z horného Cerova  42 subjektov,  urbarialisti  dolného Cerova  68 subjektov, želiari 8 subjektov a bol tu aj cirkevný majetok. V majetkovom pôdnom vyjadrení  to bolo u šľachticov  1 636 tisíc  m2, , zemianskych rodín 1 389 tisíc m2, urbarialistov horného  Cerova  1551 tisíc m2, urbarialistov dolného Cerova  2 451 tisíc m, želiarov 17 tisíc m2  a cirkvi ev.a.v. 250  tisíc m2. Boli to záhrady, konopiská, orná pôda, lúky, pastviny, les neužitočná pôda. U želiarov išlo o les, pastvinu a záhrady. Neskôr  došlo k vzniku nových alebo staronových  bohatých pôdnych vlastníkov. Tak K. Hurtayiová na začiatku 20. storočia vlastnila veľký  pôdny fond ( Háj, Macochu, Turnište, Rakytku, Viničky, Dobrú dolinu.)

E. Konrád z Veľkej Čalomije vlastnil Duchenec, osadu a asi 250 ha poľnohospodárskej pôdy.

Majetky týchto statkárov boli rozparcelované po roku 1918.

              Všetci bádatelia zaoberajúci sa Cerovom si všimli vzťah tunajších ľudí k pôde, ktorá im bola oddávna blízka a posvätná.

Poľnohospodárstvo bolo hlavným, často jediným zamestnaním po mnohé generácie.  Hospodárenie sa zameriavalo predovšetkým na pestovanie raže, pšenice, ovsa, menej jačmeňa, zemiaky len zriedka. Sústava poľného hospodárstva  sa dlho držala  na starých tradíciách  a v druhej polovici 19. storočia ešte existoval trojpoľný osevný systém  s postupným vysádzaním úhorov.  Komasácia a iné vstupy začali túto zvyklosť vytláčať.  V tých časoch sa ešte oralo  dreveným pluhom, len lemeš bol kovový a namiesto bránenia sa používal smyk z tŕnia zaťažený kameňom, kosilo sa len kosákmi. Chov dobytka bol náročný, v lete sa síce pásol, ale seno na zimu sa získavalo ťažko. Preto Cerovčania  chodili do okolia kosiť lúky a za prácu získavali seno. Skrmovala sa tiež slama, prípadne k nej pridávali aj mladé lístie zo stromov. Kvôli nedostatku krmiva sa dobytok, ale aj ošípané, ovce, kozy, pásli od skorej jari  do neskorej jesene,  ba až zimy. Koncom 19. storočia mala obec troch pastierov svíň , troch pastierov oviec a kôz a jedného pastiera kráv. Vzťah ku zvieratám bol veľmi blízky,  veď roľník si uvedomoval  jeho význam pre seba i rodinu. Na ťahanie vozov, ale i orbu a iné práce  sa používali  voly a junce, chudobnejší obyvatelia používali kravy.

              O zápase o pôdu, úrodu a vlastne tým aj o život hovorí viacero príbehov. Ešte v 19. storočí sa chotár Cerova  ťahal  aj Čabradskou dolinou, ktorou preteká potok Litava. Patril do neho i Pustý hrad  až ku kóte Pereš ( teraz sú tu lesy) a hon Humniská. V polovici 19. storočia  sa tu odohrala tragická udalosť, ktorá spôsobila zmenu. Na Humniskách mali Cerovčania zasiatu raž. Keď ju zožali,  v noci ich ktosi obíjaním, teda mlátením, pripravil o zrno. Ako sa zistilo, išlo o pracovníkov  huty na sklo v doline. Došlo k prepadnutiu, k bitke, v ktorej zabili jedného sklára. Vtedy sa páni rozhodli hon s asi 150 ha  vziať do zálohy. Išlo o lokality Humniská a Pustý hrad,  ktoré už odvtedy nie sú súčasťou cerovského chotára. Keď nebolo práce, chodili Cerovčania  zarábať do Čondošskej župy a inde, ba i do Budapešti( tu zahynul Ján Prístavok, Ján Krištof, pôvodne zo Števkovho mlyna, ktorý bol mlynárom v Pešti vo vtedajšom najväčšom mlyne  Viktória). O pozdvihnutie poľnohospodárstva v Cerove ( v Senohrade sa o to zaslúžil  katolícky kňaz Andrej Kmeť) sa pričinil evanjelický kňaz Raphanides a učiteľ Stanislav Zoch.  Naučili roľníkov, aby siali lepšie druhy osiva, zaviedli sejbu ďateliny a rozvíjali oblasť ovocinárstva.

    Vklad Stanisla Zocha a S. Raphanidesa do ovocinárstva bol nadregionálneho dosahu.

V roku 1878 založili Hornohontský  ovocinársky spolok. Jeho predsedom bol 30 rokov S. Raphanides  a už v roku 1881 vytvorili najväčšiu škôlku ovocných stromov v Honte. V nej dopestovali viac ako 2 000 stromčekov,  ktoré potom predávali záujemcom. Škôlky vznikli i v Sucháni, v Dvorníkoch a inde. Stromčeky z Cerova zveľadili ovocinárstvo nielen v obci, ale i širšom okolí hontianskej stolice. Získali sa i nové odrody čerešieň a sliviek. Išlo o hospodársky prínos, ale aj výchovu, pretože učiteľ S. Zoch  vštepoval žiakom cerovskej školy  lásku k pestovaniu ovocia.  Z odrôd  tohto regiónu spomenieme : z čerešní  - Čelovská chrupka,

z jabĺk  Hontianske jablko, štrúdľovka, zo sliviek – frkovka, jakubovka a i. Pokúšali sa aj o obnovenie pestovania viniča, ktorý bol v 30.tych rokoch 19. storočia zničený, ale pre túto snahu sa nenašlo dosť porozumenia. 

                  Človek tej doby, ale aj neskôr, rovnako ako predtým, bol výrazne ovplyvňovaný

podmienkami  podnebia a počasia.  To si už súčasné generácie ani dobre neuvedomujú. Obydlie, oblečenie, strava a iné životne dôležité potreby boli skromné, človek bol v blízkom kontakte s prírodou. Najmä veľké mrazy, závaly  snehu, prípadne letné prietrže mračien, alebo extrémne suchá zasahovali hlboko do života jednotlivca, rodiny, celého obecného spoločenstva. Počas veľkých mrazov sa až do dediny zatúlala divá zver, najmä vlci. Niekedy zamŕzali studne, dokonca v pivniciach potravinové zásoby a víno. V daktorý rok ešte na Juraja, teda 24.apríla, zvážali drevo na saniach.

                   Zo širších súvislostí tohto obdobia treba uviesť, že sa začali stavať železnice. Hoci Cerovo bolo od  výstavby dosť vzdialené ( Lučenec – Zvolen, Šahy- Krupina), predsa len mali svoj význam. K osobnej stanici na Bzovíku bolo 14 kilometrov  a na nákladnú stanicu v Krupine 17 kilometrov.

                    Z cirkevných kapitol akcentujeme výstavbu nového kostola. Keď už nepostačoval kostol postavený v polovici 16. storočia, postavili v rokoch 1855 –1859 nový.

Je to typ halovej stavby s rovno uzavretým oltárnym priestorom, ktorý je zaklenutý českou

plackou. Do štítového priečelia je vstavaná veža s postranným schodišťom. Pozornosť vzbudzuje čelná fasáda, má pilastrové členenie,  obdĺžnikový kamenný vchod a tympanón.

V supraporte vchodu je rímsa a festóny. Je to klasická stavba. V interiéri je viac umeleckých diel. Oltárny obraz vytvoril Peter  M. Bohúň ( 1822-1879), klasik slovenského maliarstva 19. storočia, ktorý vytvoril množstvo portrétov, ale aj litografie ľudových typov rôznych regiónov.

Bol uznávaný autor obrazov s náboženskou tematikou, ktoré sú vo viacerých kostoloch. Obraz v Cerove patrí k jeho vydareným dielam. Na obraze je Kristus, ktorý má ľavú ruku položenú na srdci a pravicou ukazuje cestu viery. Dielo bolo zapísané do štátneho zoznamu kultúrnych pamiatok. Je tu ďalej klasicistická krstiteľnica z roku 1863 a pozoruhodné umelecké diela sú kalich, cibórium a konvica.

                   Voľakedy mŕtvych pochovávali okolo kostola. Od 18. storočia už na cintoríne. I tu sú stopy dejín obce. Tu odpočívajú viaceré generácie Cerovčanov. Po mnohých hroboch ostali len malé kopčeky, alebo hroby už zrovnal čas. Kedysi tu bolo viac kamenných náhrobníkov, ktoré si všimli i odborníci, významnejší rodáci, alebo tu pôsobiaci činitelia, boli tu pochovaní aj vojaci Sovietskej armády, ktorí padli v bojoch na konci druhej svetovej vojny

                  Niektoré štatistické údaje nám približujú obraz o obyvateľstve z konca 19. storočia. V roku 1870 bolo v Cerove 644 evanjelikov a.v. , 84 rím. katolíkov. , 41 židov celkom 769 obyvateľov v roku 1881 tu bývalo 661 obyvateľov, z ktorých bolo 624 Slovákov 17 Maďarov, 19 Nemcov.  Podľa vierovyznania išlo o 571 evanjelikov, 68 katolíkov a 22 Židov. Cerovo bolo miestom, kde sa stretávali Židia, neskôr sa však ich počet zmenšil. V tej dobe bola ešte veľká negramotnosť a pologramotnosť, pretože až 329 obyvateľov nevedelo čítať. Roku 1900 sa za evanjelikov prihlásilo 510 a za katolíkov 200 a za židov 21 obyvateľov. Koncom 19. a začiatkom 20. st. počet obyvateľov klesá z viacerých príčin -  značne vysoká bola úmrtnosť detí, z chorôb sa na úbytku obyvateľstva podpísala tuberkulóza. Bol tu však aj jeden neduh a to snaha manželov mať iba jedno dieťa.  Nebyť prisťahovalectva na lazy, bola by situácia ešte kritickejšia.

               Za Rakúsko-Uhorska sa chodilo z Cerova na voľby poslancov na povozoch do Krupiny. Išlo o veľké kortešovanie a agitovanie, veď poslanci získali možnosť zasahovania do diania, a tak neváhali voličov vo voľbách podplácať jedlom no najmä alkoholom. Národne uvedomelí vzdelanci  z obce presviedčali  voličov  vo voľbách, aby volili  slovenských kandidátov, alebo tých poslancov, ktorí boli pre  slovenský národ perspektívnejší.

                Záver storočia poznačilo viacero udalostí. Bolo to slávenie príchodu Maďarov , ale aj národopisná výstava v Prahe, ktorá sa konala  v roku 1895 a na ktorej sa objavili aj exponáty

zo  Slovenska. Vzdelanci zo Slovenska ako A. Kmeť, M. Dula a iní organizovali  zasielanie vzácnych výrobkov a muzeálnych zbierok  na túto výstavu. Aj učiteľ Stanislav Zoch sa zasadil o to, aby Cerovo patrilo k tým nemnohým obciam, ktorých unikátne diela si prezerali na tejto výstave mnohí návštevníci.

              20. storočie prinášalo nemálo problémov i pre Cerovo, ale nikto nemohol tušiť k akým prevratným zmenám  v tomto období príde - dvom svetovým vojnám, zániku Rakúsko-Uhorska, vzniku nového štátu.  Život  prinášal pri všetkej tradicionalite aj zmeny.

               Pozitívny  prínos pre obyvateľov obce malo v roku 1904 založenie Potravinového družstva, ktoré bolo tretím družstvom  tohto typu v okrese Krupina. Družstvo si zakúpilo budovy, ktoré adaptovalo na predajne a byty obchodníkov. Organizátorský tandem tvorili S.Raphanides a S. Zoch. Prvý z nich bol predsedom a druhý účtovníkom. Obchodníkom bol Pavel Bačík. Tovar sa dovážal z viacerých miest vozmi ( až z Balašských Ďarmot). Problémov však bolo neúrekom. Tak tomu bolo aj  s Družstevnou mliekárňou , ktorú zriadili v roku 1906 a hoci bola prínosom, vydržala iba tri roky a zanikla. 

                 Obyvatelia boli odkázaní riešiť si svoje hospodárske, sociálne a zdravotné problémy sami. Pomoci zvonku vlastne nebolo. Tak sa mohli uplatniť solídni gazdovia. V obci mal veľkú autoritu richtár, ale musel si ju udržiavať. Volili ho dospelí obyvatelia na tri roky. On zvolával a viedol 24 členný výbor a riešil rôzne otázky i spory, pomocou mu bola najmä nespočetná rada. Za návrh sa hlasovalo a stačil o rozhodnutí jeden hlas. Finančné otázky mal na starosti  obecný pokladník,  ktorý vyberal porcie. /dane/, spravoval obecnú pokladnicu. Ďalej to boli dvaja prísažní, ktorí dozerali na obecný majetok a úrodu. K informovaniu verejnosti a na zvolávanie vrchnosti slúžil obecný bubeník. Svoje miesto v tomto obecnom zriadení mal obecný pastier, strážnik, kováč, hájnik. Počas žatvy boli stanovené stráže, ktoré posilňovali gazdovia podľa určeného poradia. Obyvatelia si vážili prácu obecného kováča, veď bolo treba podkúvať kone, ale aj kde čo-to zo železa ukuť na hospodárske účely. Na lesný urbár dozeral hájnik a drevo sa členom  raz do roka určovalo podľa vlastníckych podielov –sezení. Podielnici les opatrovali, čistili. Všetci zainteresovaní obecní funkcionári, či zriadenci mali odmeny v peniazoch i v naturáliách. Významným formovateľom mravov a vzdelanosti bolo pôsobenie cirkvi, evanjelickej, rímsko katolíckej i židovskej. V obci mali kostol iba  evanjelici. Katolíci chodili do kostola  na Litavu. Židia sa schádzali na obrady  u niektorého člena svojho spoločenstva. Evanjelickému kostolu postavenému v 50. rokoch 19. storočia pribudla v roku 1888 fara, ktorú posvätil  dr. G. Seberíny. V roku 1907 pokryli kostol modernou krytinou – eternitom a v roku 1910 aj budovy  fary. V roku 1912 kostol zvonku i zvnútra renovovali a kúpili vežové hodiny.  Zvon na veži i hodiny sa museli ručne obsluhovať. K zvonu  z roku 1928  prikúpili  tri nové ( ich váha bola  14 metrických centov ). Z nich dva najväčšie v roku 1916  zrekvirovali a roztavili pre účely armády kvôli vojnovému stavu. Cirkevný, ale aj vzdelanostný a kultúrny kruh, vypĺňali koncom 19. storočia a na začiatku 20. – také osobnosti ako boli  Raphanidesovci,  Ján Karaska, Stanislav Zoch a v širšom kontexte  i dr. Samuel Zoch, Gustáv Zoch i iní. Kňazi i učiteľ boli platení za výkon  svojho zamestnania. Bol tu k dispozícii i cirkevný majetok. Cirkevné polia obrábali  cirkevníci spolu, vrátane zemanov. I dovoz úrody bol záležitosťou veriacich. Mlátenie obilia už bolo záležitosťou kňaza a učiteľa, výlohy sa delili pomerom 1:2 v neprospech kňaza.

K cirkevným zamestnancom patril aj zvonár. Tento zvonil 4 krát denne, v nedeľu 9 krát. Na výdavky cirkevného zboru sa vyberala 2 krát do roka ofera. Uvádzaní kňazi a učitelia sa starali o národné a kultúrne pozdvihnutie obyvateľov. Stanislav Zoch vybudoval okolo 300 zväzkovú knižnicu, kde boli prevažne slovenské a české knihy, časopisy. Nacvičovali sa divadelné hry. Stanislav Zoch nacvičil divadelnú hru „ Chvála Bohu, už je kôš plný“, a toto bolo prvé divadelné predstavenie v obci  ( r.1890). Nacvičil však  aj mnoho ďalších. Títo vzdelanci videli dobré i zlé stránky obyvateľov, veď ich dobre, ba dôverne poznali. Tak Stanislav Zoch v článku uverejnenom  v Časopise Muzeálnej slovenskej spoločnosti ,  pred takmer 108 rokmi (1898), takto charakterizoval obyvateľov : „  Odhliadnuc od hriechu jednodetstva je cerovský ľud  dobrý, miluje čistotu, a prísne sa drží svojeti. “  Tlaky maďarizácie sa prejavili aj v Cerove. Dokonca ev.a.v. cirkevná vrchnosť pôsobila v oficiálnej odnárodňovacej kampani. Tlak kulminoval v roku 1908, keď učiteľa, slovenského národovca Stanislava Zocha, predčasne  penzionovali a školskú knižnicu zapečatili. Rozlúčka s ním bola veľmi smutná. V roku 1909 odchádza z postu farára aj Samuel Raphanides ml., ktorý pôsobil v Cerove 42 rokov a okrem kňazských povinností  sa zaslúžil aj o šírenie vzdelania, kultúry, poznatkov o poľnohospodárstve a ovocinárstve. Odchod obidvoch znamenal pre Cerovo i región veľkú ujmu. Koncom 19. a od začiatku 20. storočia sa súčasťou osídlenia a celkového života  Cerova čoraz viac do popredia pretláčala  existencia lazov. Bola to časť Cerova  za dolinou Litava, ktorá bola ťažšie prístupná.

Neskôr sa tu stavalo bývanie na sezónu. Núdzové bývanie bolo pochopiteľne jednoduché, skromná obytná časť – maštaľ a humno. Dobytok skrmoval získané seno, vytváral hnoj na hnojenie, na lazoch  prezimovávali starší chlapi.  Ale došlo aj k inej zmene. Cerovské horniacke osídlenie parcelovanej pôdy sa považuje  za jedno z najvýraznejších v Honte. Rozpredával sa zadĺžený  majetok. Vzdialenú pôdu a pasienky, lesy i objekty si kupovali rodiny z obcí na severe

a hlavne z okolia Detvy – Horniaci. Lesy vyklčovali  a pôdu zúrodnili. Neskôr sa parceloval Duchenec  veľkostatok ležiaci  na východnej časti chotára. Osídľovanie pokračovalo na lazoch až do polovice 20. storočia . To malo vplyv  na počet obyvateľov  i ráz  Cerova. Ak v roku 1910  malo Cerovo 757 obyvateľov  z nich 217 žilo na lazoch  a v roku 1925  zo 799 obyvateľov na lazoch už žilo 309. V roku 1945  z 1040 obyvateľov žilo na lazoch 400. Prisťahovalci zo severu boli ľudia z viacerých dedín,  mali rôzny sociálny pôvod,  svoje  tradície. Išlo prevažne o rímsko-katolíkov. To všetko prinášalo spestrenie skladby obyvateľstva.  Tento sociologický a národopisný prejav si povšimli viacerí vedeckí odborníci, tak v dávnejšej ako i nedávnej dobe.

Bol to predovšetkým Dr. Karel Chotek  ( narodil sa 12.júna 1881 v Prahe  a zomrel  ako 86 ročný- 24. septembra  1967).  Študoval  na Karlovej univerzite  v Prahe a na univerzitách v zahraničí. V roku 1921 sa stal profesorom všeobecného národopisu a je považovaný za zakladateľa českého vedeckého  národopisu. Bol významným organizátorom, editorom, publicistom. Doktor Karel Chotek na začiatku svojej plodnej dráhy zmapoval Cerovo v národopisnej štúdii, ktorá vyšla v národopisním  Věstníku  I. v roku 1906. Vychádzala

na niekoľko pokračovaní. Pôvodne chcel mapovať celý Hont, ale uvedomil si  zložitosť témy a svoje obmedzené časové i iné možnosti.  Vybral si z množstva obcí  Cerovo, čo len potvrdilo etnografické hodnoty tejto obce. Autor v štúdii pripomína, že vznikla  i zásluhou a prispením  iných a ďakuje farárovi  S. Raphanidesovi  a učiteľovi S. Zochovi a jeho rodine. V štúdii si dr. Chotek všíma umiestnenie, dejiny, spôsob stavania,  hospodárstvo, bývanie, kroje, zvyky, piesne a iné oblasti národopisného prejavu Cerovčanov  koncom minulého a začiatkom tohto storočia.  

  Okrem českých názvov používa i slovenské pojmy,  čím štúdia  živšie približuje obec a jej ľud. I keď v nedávnej minulosti vznikla rozsiahla monografia Hont,  na ktorej sa podieľali viacerí autori, ostáva pohľad dr. Karla  Choteka na Cerovo vzácnym dokladom o jednej  hontianskej obci. Pripomeňme, že táto štúdia, podobne ako vzácne dielo, rím. katolíckeho kňaza Karola Medveckého, ktorá vyšla v roku 1905, ostávali najmä v posledných desaťročiach nedoceňované. V obidvoch prípadoch ide o ojedinelé spracovanie  najmä národopisných špecifík na začiatku 20. storočia v čase, keď ľudový prejav vrcholí a keď ho začali ohrozovať rôzne iné kultúrne  a civilizačné vplyvy. V tom je aj vklad dr. Karla Choteka mimoriadne vzácny,  Cerovo by na tohto  českého odborníka  svetového mena nemalo nikdy zabudnúť.